«Իրատես». ՀԱԿ-ը փոր­ձում է կր­կին խա­ղի մեջ մ...

«Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նից ա­մե­նից շատ օգտ­վեց ՀԱԿ-ը։ Քա­ղա­քա­կան թա­տե­րա­բե­մից հե­ռա­ցած այս ու­ժը վե­րա­կեն­դա­նա­ցավ ու Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նում թե­լադ­րո­ղի դեր ստանձ­նեց։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ ՀԱԿ-ը փոր­ձում է կր­կին խա­ղի մեջ մտ­նել ու, կան­խազ­գա­լով ա­ռա­ջի­կա զար­գա­ցում­նե­րը, ակ­տիվ նա­խա­պատ­րաս­տու­թյուն­նե­րի մեջ է։ Ա­վե­լին՝ շու­տով այս քա­ղա­քա­կան ու­ժը սպա­սար­կող լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը ևս ակ­տի­վա­նա­լու են, քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րում նրանց հա­մար սա ա­մե­նա­կարևոր գոր­ծիքն է։ Օ­րերս տե­ղի ու­նե­ցած ՀԱԿ-ի փակ նիս­տը ևս վկա­յում է, որ քա­ղա­քա­կան նոր օ­րա­կար­գի մեկ­նար­կը տր­ված է։

Նույն տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ նրանք գու­ցե եր­բեմն հա­կադր­վեն Փա­շի­նյա­նին, սա­կայն ի­րա­կա­նում կա­ջակ­ցեն մի­մյանց։ Բա­ցի այդ, ՀԱԿ-ն ա­ռան­ձին չի կա­րող ծան­րակ­շիռ ներ­կա­յու­թյուն ու­նե­նալ քա­ղա­քա­կան դաշ­տում։ Մնում է, որ հո­գե­զա­վակն իր հետ քա­ղա­քա­կան վերջ­նա­կան ոչն­չաց­ման չտա­նի հոգևոր հո­րը»,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում: