COVID-19 հաստատված պացիենտի հոսպիտալացման ցու...

Առողջության առաջնային պահպանման(ԱԱՊ) հաստատությունները, կորոնավիրուսային հիվանդության կասկածելի դեպքհայտնաբերելիս, ՀՀ ԱՆ 2020 թվականի հունվարի 31-ի թիվ N 336-Ա հրամանով հաստատված ուղեցույցի համաձայն, կազմակերպում են նմուշառում և ուղեգրում թեստավորման:

Այնուհետև ԱԱՊ բժիշկը կապ է հաստատումCOVID-19 հաստատված պացիենտի հետ, ճշտում գանգատները, ուղեկցողհիվանդությունները:Ելնելով  պացիենտի գանգատներից՝նա որոշում էկայացնում տնային այցելության մասին` տեղում գնահատելու պացիենտիծանրության աստիճանը, որի հիման վրա դիտարկվում է նաև հոսպիտալացման անհրաժեշտութունը:

Թեթև կլինիկական ընթացքով COVID-19 պացիենտների մոտ կլինիկական

նշաններն ու ախտանշանները կարող են վատթարանալ հիվանդության 2-րդ

շաբաթից՝ ստորին շնչուղիների ախտահարման պատճառով:

                Որոնք են COVID-19-ով պացիենտներիհոսպիտալացմանցուցումները

1) COVID-19-իթեթևընթացքըև 60-իցբարձրտարիքը,

2) COVID-19-ըևհղիությունը՝ ախտանշաններիառկայությանդեպքում,

3) COVID-19-իթեթևընթացքըևքրոնիկսրտանոթայինհիվանդությունը, զարկերակայինգերճնշումը, շաքարայինդիաբետը, թոքերիքրոնիկօբստրուկտիվհիվանդությունը, իմունադեֆիցիտայինվիճակները, քաղցկեղը, ճարպակալումը, քրոնիկերիկամայինանբավարարությունը,

4) միջինծանրությանընթացքը (թոքաբորբառանցհիպոքսիայի), որինշաններնեն․

ա․բարձրջերմություն, սովորաբար 38 °C-իցբարձր,

բ․շնչառականախտանշաններ,

գ․թոքաբորբիպատկեր՝ռադիոլոգիականտվյալներով,

5) ծանրթոքաբորբը, որինշաններնենբարձրջերմությունիցևշնչառականախտանշաններիցբացի,հետևյալ ≥1 նշաններիառկայությունը․

ա․շնչառությանհաճախություն` ≥30/րոպե (մեծահասակներ),

բ․արյանթթվածնովհագեցվածությունը SpO2 ≤93%,

գ․ 24-48 ժամվաընթացքումթոքայինդաշտի>50% ընդգրկողինֆիլտրատներ,

6) կրիտիկականվիճակները (շնչառականանբավարարություն, սեպտիկշոկև/կամբազմաօրգանայինանբավարարություն):

Հարկ է նշել, որ հաստատված COVID-19-ովպացիենտըհոսպիտալացվումէ, եթեարյանթթվածնովհագեցվածությունը SpO2 ≤93% և/կամշնչառությանհաճախությունը>22/րոպե է: