Նոր կուսակցություն է հիմնադրվել՝ «ԱՅԳ»

ԱՅԳԱԲԱ՛Ց
1918 Մայիս, 1989 Դեկտեմբեր, 1991 Սեպտեմբեր, 2018 Մայիս՝ թվականներ, որոնք հիմնարար
հանգրվաններն են մեր պետականթյան եւ ժողովրդի վերածննդի:
Անկախ է պետթյնը, ազատագրված է Արցախը, զարթնել է ժողովրդը:
Սակայն պատմական ներկա իրավիճակը եւ դեպքերի ընթացքը չեն կարող բավարար համարվել:
Մեր պարտքն է տեր կանգնել մեր ճակատագրին եւ դիմակայել համաղետային սպառնալիքներին՝

• Համամոլորակային տաքացման եւ ռեսրսների սպառման ճգնաժամին,
• Պատմական հայրենիքի ամբողջ տարածքմ ժողովրդագրական ահագնացող աղետին,
• Հայաստանի Հանրապետթյան թերզարգացածթյանը,
• Հայրենի գյղական բնակավայրերի ամայացմանը,
• Ավանդական մեր արժեքների ոտնահարմանը,
• Հասարակական եւ քաղաքական խորացող պառակտմանը, պատեհապաշտթյանը,
արկածախնդրթյանը եւ սպասվող հերթական հիասթափթյանը,
• Հայաստանին եւ Արցախին պարտադրված աշխարհաքաղաքական անօրինական շրջափակմանը,
• Արցախի՝ Հայաստանի Հանրապետթյան միացման հապաղմանը,
• Սփյռքի՝ հայրենիքից անջրպետմանը եւ արագընթաց ծացմանը,
• Աշխարհաքաղաքական մեր մեկսացմանը,
• Արեւմտահայթյան անժամանցելի իրավնքների շարնակվող, անընդնելի ոտնահարմանը:
Ահա՛, այս գիտակցթյամբ, հռչակմ ենք ԱՅԳ Կսակցթյան ստեղծմը:
Ով հա՛յ ժողովրդ,
Ժա՛մն է սթափվել եւ համախմբվել,
Պա՛հն է պատասխանատվթյան եւ զարթոնքի,
Առի՛թն է մեր արժեքները, ավանդթյնները, ժառանգթյնը գիտակցել,
Ատե՛նն է համահայկական ներժի համարկման եւ զորաշարժի:
Ոչինչ կորած չէ,
Մեր կա՛մքն աննկն է,
Ազատական-պահպանողականների աշխատանքի ժամանակն է,
Համախմբված, հաշտ, պարկեշտ, գիտակից
եւ պատասխանատ քաղաքական գործնեթյան ժամանակն է,
ԱՅԳ-ի Համազգային ծրագրի շրջ համախմբվել ժամանակն է:
Միացե՛ք ԱՅԳ-ին եւ կապրենք նոր Այգաբաց:

Հիմնադիր խորհրդի ներկայացուցիչ՝ Վահագն Չախալյան

Այս թեմայով